תחומי עיסוק

 

ייפוי כוח מתמשך

 

עו"ד גואל זכריה עבר הכשרה מיוחדת המסמיכה אותו לערוך ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם בגיר (מעל גיל 18) למנות לעצמו מיופה כוח מטעמו אשר יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות בעתיד, ככל ולא יוכל לעשות זאת בעצמו. ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול תחום מסוים המקנה למיופה הכוח את הסמכות לפעול בגדרו ויכול לכלול מספר תחומים, לרבות עניינים אישים, כספיים, רכושיים, רפואיים. בין היתר, ייפוי כוח מתמשך יכול לקבוע הנחיות מראש בעניינים כגון מיופה כוח חליפי, ביטול או פקיעת ייפוי הכוח המתמשך, להגדיר תחומי סמכות מסוימים בהן יש למיופה הכוח סמכות להחליט, או להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בכלל ההחלטות והכל בהתאם לרצונו של מייפה הכוח, תוך ליווי צמוד של משרדנו.

גואל זכריה עו